سامانه مبادله موافقتنامه سال كارﻯ ١٣٩٣
مبناي مبادله موافقتنامه هاي هزينه اي و سرمايه اي اعتبار مصوب با لحاظ كاهش اعتبار موضوع تبصره ٢٢ قانون بودجه سال ١٣٩٣ مي باشد.


سامانه مبادله موافقتنامه سال كارﻯ ١٣٩٢